Montessoripedagogiken sätter barnet i centrum och bygger på att varje barn är unikt. Barnen bemöts med respekt för var de befinner sig i sin utveckling och hur deras förutsättningar ser ut. Inlärningen sker därför i barnens egen takt och mognad. 
Inom pedagogiken lägger man stor vikt vid att varje barn ska ha medinflytande och känna ett eget ansvar. En av grundstenarna i pedagogiken är ett lärande som stödjer utvecklingen av självständiga människor – ”Lär mig att göra det själv”. Det är barnets egen lust och intresse som är drivkraften i inlärningen, medans den vuxnes roll är att stimulera och handleda barnet. 

Den pedagogiska miljön är utformad med tanke på barnens tänkande och lärande. Miljön ska uppmuntra till sökande av nya kunskaper och såväl materialet, lärarna/pedagogerna och de andra barnen ska locka barnen till eget kreativt arbete. 
Varje material finns på en bestämd plats, de är enkla och fokuserar på det som ska förstås. 
Närmare beskrivning av montessoripedagogiken 
På Montessoriförbundets hemsida finns närmare beskrivning av pedagogiken, materialet och hur pedagogiken tillämpas inom förskolor 

Klicka här för att komma till Montessoriförbundet

Montessori på Hattstugan
Pedagogerna på Hattstugan observerar varje barns utveckling och uppmuntrar deras inlärning genom råd och handledning. Med hjälp av vårt montessorimaterial tar pedagogerna vara på barnens vetgirighet, vilja och lust att lära. Materialet i sig är väl organiserat och var sak har sin plats. Barnen lär sig förutom att leka med materialet, att respektera de andra barnen och att dela med sig av materialen.