Hattstugans montessoriförskola arbetar efter Maria Montessoris grundtankar och pedagogik och följer förskolans läroplan 98/10 (fr.om 1 juli Lpfö18).

Vi på Hattstugan arbetar för att alla ska trivas och känna sig trygga och respekterade .

Alla ska bli sedda.

Alla är lika mycket värda.

Alla får ha en egen åsikt.

Genom att pedagogerna är goda förebilder arbetar vi för att barnen ska vara artiga och visa varandra respekt. Vi visar respekt genom att lyssna och lita på varje barn.

Pedagogerna hjälper barnen att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd. Vid svårare fall blir föräldrarna informerade och får en mer delaktig roll.

Våra rutiner upprepas varje dag, det skapar trygghet för barnen då de lär sig hur dagen är uppdelad och vet vad som ska ske. Miljön är förberedd, vilket skapar lugn och trygghet. I vår miljö finns alla förutsättningar att lära.

Hattstugans värdeord

Vårt arbete på förskolan utgår ifrån värdeord som vi pedagoger gemensamt har arbetat fram.

Trygghet – Förskolan ska vara en trygg plats för varje barn. Vi har en lugn miljö. Vi har lyhörda pedagoger som är närvarande och som erbjuder närhet vid behov. Vi arbetar med genomarbetade dagsrutiner.

Inflytande – Barnens intressen tas tillvara och det genomsyrar hela verksamheten.

Självständighet – Vi stärker barnens självkänsla genom att lita på barnets egna förmågor. De får lära sig att ta ansvar för sin miljö och för sina egna handlingar.

Stimulans – Lärmiljön är anpassad efter barnens individuella utveckling. Pedagogerna följer barnens intressen genom att observera dem individuellt.

Tillsammans bildar detta ordet TISS vilket är väl förankrat hos alla pedagoger.