Hattstugans montessoriförskola följer läroplanen för förskolan (Lpfö18) och influeras samt arbetar efter Maria Montessoris grundtankar och pedagogik.

Vi på Hattstugan arbetar för att både barn, pedagoger och vårdnadshavare ska trivas hos oss. Alla barn ska känna sig trygga, respekterade och få förutsättning att utveckla sin identitet, självständighet och tillit till sin egen förmåga. Inom montessoripedagogiken följer vi varje barns individuella lärprocesser och arbetar för att möjliggöra goda förutsättningar för det fortsatta livslånga lärandet

Alla ska bli sedda.

Alla är lika mycket värda.

Alla får ha en egen åsikt.

Genom att pedagogerna är goda närvarande förebilder arbetar vi mot att barnen ska bli självständiga, visa omsorg mot sig själva och andra samt visa respekt mot sina medmänniskor.

Pedagogerna hjälper barnen att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd.

Våra rutiner upprepas varje dag, detta skapar trygghet för barnen då de lär sig hur dagen är uppdelad och vet vad som ska ske. Miljön är förberedd, vilket skapar lugn och trygghet. I vår miljö finns alla förutsättningar att lära.

”Hjälp mig hjälpa mig själv ”

– en metod och ett genomtänkt arbetssätt för att utveckla och stimulera barnets egen medfödda drivkraft mot självständighet.