Vårt mål är att vara Täbys bästa förskola där barnen får växa upp i en trygg, utvecklande o lärorik miljö.

Vi stöder varje barns utveckling för att bli en självständig, ansvarstagande person som tar hänsyn till, respekterar och lyssnar till andra. Frihet under ansvar är något vi värderar högt och som barnen får lära sig tidigt hos oss – i alla situationer ges barnen så mycket ansvar och inflytande som de utifrån sin ålder och mognad klarar av. Barnens färdigheter och intressen uppmuntras. Vi leker fram kunskaper om bokstäver och siffror och när barnen lämnar Hattstugan för förskoleklass är de väl rustade att möta grundskolan. 

Barnen lär sig dessutom ett varsamt förhållande till natur och miljö och att känna sig trygga i naturen. De ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda teknik i vardagen och att utforska hur enkelt teknik fungerar. 

Stort engagemang från såväl pedagoger som föräldrar präglar Hattstugan 

Förskolechefen och pedagogerna ansvarar för pedagogiken och arbetet med barnen. Vi arbetar efter fastslagen läroplan för förskolan och följer Täby kommuns förskoleplan samt riktlinjer. Kommunen genomför regelbunden tillsyn av vå̊r verksamhet. Pedagogerna dokumenterar varje barns arbete och utveckling på förskolan och det presenteras i en personlig pärm som föräldrarna kan ta del av av när de vill. Ni som föräldrar erbjuds utvecklingssamtal en till två gå̊nger per år. Där diskuteras barnets utveckling och föräldrar kommer överens med pedagoger om det finns ärenden att tänka på.

Föräldrakooperativ

Hattstugan är ett föräldrakooperativ och drivs som en ekonomisk förening. Familjerna är medlemmar i föreningen och personalen är anställd av den ekonomiska föreningen. Förskolechefen och pedagogerna ansvarar för pedagogiken och arbetet med barnen. Föräldrarna ansvarar i sin tur för driften av kooperativet. 

Fördelar med ett föräldrakooperativ 
– Stor möjlighet att påverka verksamheten och att prioritera det som är viktigast för barnen 
– Korta beslutsvägar 
– God inblick i barnens närmiljö

Delaktighet från familjerna
Alla föräldrar är delaktiga och bidrar – en del sitter med i styrelsen medan andra hjälper till med uppgifter som exempelvis underhåll av ute-/innemiljö och trivselarrangemang. Detta gör att vi istället kan lägga mer resurser på verksamheten och en högre personaltäthet. 

Alla föräldrar är delaktiga och bidrar – en del sitter med i styrelsen medan andra hjälper till med uppgifter som exempelvis underhåll av ute-/innemiljö och trivselarrangemang. Detta gör att vi istället kan lägga mer resurser på verksamheten och en högre personaltäthet. 

Vissa tjänster såsom lunchcatering, den mesta städningen och vikarier vid planerad ledighet köps in. 

Vi arbetar med ett joursystem som innebär att föräldrar kan få “vikariera” när en pedagog är sjuk. Detta sker enligt ett i förväg planerat schema och i praktiken har man en eventuell jourdag 1-2 gånger per termin. 

Föräldrakooperativ innebär inte bara ett större ansvar utan ger även större insyn i verksamheten och ditt barns vardag. Genom möjligheten att vara delaktig i det dagliga arbetet lär man känna de andra barnen och föräldrarna samt personalen bättre vilket skapar gemenskap som i sin tur skapar trygghet för våra barn. 

Styrelsen väljs av medlemmarna (föräldrarna) och alla medlemmar ska vara beredda att sitta minst ett år i styrelsen. Vid de årliga stämmorna har varje medlem en röst och är på så sätt med och påverkar verksamheten.

Utflykt

När vädret tillåter går vi på längre utflykter och den dagliga utevistelsen bär ofta av till närliggande parker, lekparker och skogsdungar.

En dag på Hattstugan

Hattstugan består av tre avdelningar – en småbarnsavdelning och två avdelningar med barn i åldern 3-5 år. Varje avdelning är inredd efter montessori-pedagogikens idéer där barnen lätt kan ta för sig av materialet. 

Svampen
För de minsta barnen startar morgonen med utelek kl. 8.30 till ca 10.00. Vi är ute i alla väder. Barnen får utlopp för rörelsebehov och tränar sin grovmotorik genom att klättra, krypa, hoppa och springa. Efter utevistelsen har vi montessoripass. Innan lunch är det samling med sång och gemensamma lekar. Efter lunch vilar vi och sedan är det dags för mellanmål. Under dagen finns det tid för olika aktiviteter inomhus som användning av olika montessorimaterial, lek och skapande. 

För de minsta barnen startar morgonen med utelek kl. 8.30 till ca 10.00. Vi är ute i alla väder. Barnen får utlopp för rörelsebehov och tränar sin grovmotorik genom att klättra, krypa, hoppa och springa. Efter utevistelsen har vi montessoripass. Innan lunch är det samling med sång och gemensamma lekar. Efter lunch vilar vi och sedan är det dags för mellanmål. Under dagen finns det tid för olika aktiviteter inomhus som användning av olika montessorimaterial, lek och skapande. 

Hatten och Stubben
De äldre barnen arbetar under förmiddagen med montessorimaterialet och kan då fritt välja mellan olika ämnesområden, som t.ex. matematik, geografi, biologi, språk och skapande. Montessoripasset avslutas med en samling och därefter är det gemensam lunch. Efter lunch väntar dagliga äventyr i någon av Näsbyparks alla lekparker, i skogen eller ute på vår egen gård. Alla får chansen till motoriska övningar och fri lek. En gång i veckan har vi sång och musik tillsammans. 

Naturskön omgivning

Hattstugan finns belägen i parkområdet vid Näsby Slott. I natursköna omgivningar har vi luftiga lokaler och en egen utegård invid äppellunden som inbjuder till lek. Inom promenadavstånd finns också ett stort antal parker dit vi gör utflykter.

Personal

På Hattstugan har vi hög personaltäthet med en väl fungerande personalgrupp. Vi strävar efter att ha erfarna och välutbildade pedagoger.

Hattstugan har förmånen att ha pedagoger som är besjälade av sitt arbete och av våra barns utveckling. Medarbetarna är aktiva, kreativa och genomför en rad olika aktiviteter för barnen. Det är allt från sång och musik till utflykter i skogen eller aktiviteter med teman från verksamheten, tex Äpplets dag och mattedagen i Altorpskogen. I den dagliga verksamheten lär sig barnen att vara självständiga. Intresse för bokstäver och siffror uppmuntras och varje barn kan utveckla sina färdigheter.

Synpunkter och klagomål

Förskolan är sedan den nya skollagen infördes 2010 en egen skolform. Det innebär att förskolan har ett ansvar att ta emot och hantera klagomål på den utbildning som förskolan bedriver. 

Rutiner för klagomålshantering
Enligt skollagen 4 kap. 8§ skall huvudmannen (Hattstugans montessoriförskola ek.förening) ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Vi ser klagomål som ett tillfälle att förbättra vår verksamhet. Om klagomålen visar att det finns brister i verksamheten så ska huvudmannen se till att bristerna åtgärdas. 

Vem framför jag mina klagomål till?
Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med i ditt barns utbildning, ta då kontakt med förskolechefen. Använd gärna blanketten som finns på intranätet under “Arkiv” (Synpunkter och klagomål) 

Vad händer med klagomålet?
Alla klagomål utreds, följs upp och dokumenteras. Återkoppling till dig som förälder ska ske inom 10 arbetsdagar. Beroende på klagomålets art hanteras det och åtgärdas på olika sätt men alltid i samverkan dig som förälder. Klagomål samt vilka åtgärder som vidtagits redovisas för styrelsen. 

Styrelsen ansvarar för att denna rutin utvärderas en gång/år.