Vi strävar efter att bli Täbys bästa förskola där barnen får växa upp i en trygg, harmonisk, utvecklande och lärorik miljö.

Vi ser till varje barns unika behov och stöttar dem i deras utveckling för att bli självständiga och ansvarstagande individer som tar hänsyn till, respekterar och lyssnar på andra. Frihet under ansvar är något som vi värderar högt och arbetar aktiv med för att barnen redan i tidig ålder ska få lära sig. I alla situationer ges barnen det ansvar och inflytande som de utifrån sin ålder och mognad klarar av.
Barnens intressen och färdigheter genomsyrar den dagliga verksamheten i kombination med montessoripedagogiken, läroplanen och skollagen. Tillsammans med barnen lockar vi fram kunskaper om bokstäver och siffror, och när barnen lämnar Hattstugan för förskoleklass är de väl förberedda att möta grundskolan.

Barnen får lära sig att värna om miljön och ett varsamt förhållningssätt till både djur och natur. De ges möjlighet till att arbeta med och utveckla sin förmåga att använda teknik i vardagen och hur enkel teknik fungerar. 

Stort engagemang från såväl pedagoger som föräldrar präglar Hattstugan 

Förskolechefen ansvarar tillsammans med pedagogerna för pedagogiken och arbetet med barnen. Vi arbetar utifrån montessoripedagogiken, läroplanen och Skolverkets riktlinjer. Pedagogerna dokumenterar varje enskilt barns arbete och utveckling på förskolan. Det presenteras i en egen personlig pärm som både barn och föräldrar kan ta del av när så önskas. En till två gånger per år bjuder pedagogerna in föräldrarna till ett utvecklingssamtal där deras barns utveckling diskuteras. Pedagogen och föräldern kommer tillsammans överens om hur vi ska jobba för barnets fortsatta utveckling och hur vi utmanar barnet vidare.

Föräldrakooperativ

Hattstugan är ett föräldrakooperativ och drivs som en ekonomisk förening. Familjerna är medlemmar i föreningen och personalen är anställd av den ekonomiska föreningen. Förskolechefen och pedagogerna ansvarar för pedagogiken och arbetet med barnen. Föräldrarna ansvarar i sin tur för driften av kooperativet. 

Fördelar med ett föräldrakooperativ 
– Stor möjlighet att påverka verksamheten och att prioritera det som är viktigast för barnen 
– Korta beslutsvägar 
– God inblick i barnens närmiljö

Delaktighet från familjerna
Alla föräldrar är delaktiga och bidrar – en del sitter med i styrelsen medan andra hjälper till med uppgifter som exempelvis underhåll av ute-/innemiljö och trivselarrangemang. Detta gör att vi istället kan lägga mer resurser på verksamheten och en högre personaltäthet. 

Alla föräldrar är delaktiga och bidrar – en del sitter med i styrelsen medan andra hjälper till med uppgifter som exempelvis underhåll av ute-/innemiljö och trivselarrangemang. Detta gör att vi istället kan lägga mer resurser på verksamheten och en högre personaltäthet. 

Vissa tjänster såsom lunchcatering, den mesta städningen och vikarier vid planerad ledighet köps in. 

Vi arbetar med ett joursystem som innebär att föräldrar kan få “vikariera” när en pedagog är sjuk. Detta sker enligt ett i förväg planerat schema och i praktiken har man en eventuell jourdag 1-2 gånger per termin. 

Föräldrakooperativ innebär inte bara ett större ansvar utan ger även större insyn i verksamheten och ditt barns vardag. Genom möjligheten att vara delaktig i det dagliga arbetet lär man känna de andra barnen och föräldrarna samt personalen bättre vilket skapar gemenskap som i sin tur skapar trygghet för våra barn. 

Styrelsen väljs av medlemmarna (föräldrarna) och alla medlemmar ska vara beredda att sitta minst ett år i styrelsen. Vid de årliga stämmorna har varje medlem en röst och är på så sätt med och påverkar verksamheten.

Utflykt

När vädret tillåter går vi på längre utflykter och den dagliga utevistelsen bär ofta av till närliggande parker, lekparker och skogsdungar.

En dag på Hattstugan

Svampen
För de yngsta barnen startar dagen med utevistelse kl 8.15 till ca 9.45. Vi är ute i alla väder men följer alla barns enskilda behov av hur lång uteleken blir. Under utevistelsen får barnen utlopp för sitt rörelsebehov och tränar grovmotorik genom att klättra, krypa, hoppa och springa. Efter utevistelsen har vi fruktstund då barnet får äta sin medtagna frukt. Därefter fortsätter dagen med arbetspass och lekpass. Då får barnen stimulera alla sinnen genom att arbeta fritt med materialet, bygga och konstruera, lek i familjevrån samt låta sin kreativitet flöda med bland annat färg och form i ateljén. 
Efter lek/arbetspasset är det dags för samling och därefter lunch. I samlingen har vi sång, musik, dans, rörelse, sagor, gemensamma lekar, rim och ramsor. Efter lunchen är det dags för vilostund och då sover barnen på varsin madrass och när barnen vaknar så är det fri lek och därefter äter vi mellanmål. 

Hatten och Stubben
De äldre barnen startar sitt arbetspass klockan 9.00 då barnen får arbeta fritt med de olika materialen som finns tillgängliga på hyllorna. Pedagogerna ser varje morgon till att miljön är förberedd och inbjudande för barnen, innan arbetspasset börjar. I montessoriklassrummet har vi material som är uppdelade på olika hyllor, vi har praktiska hyllan, sensoriska hyllan, språk, kultur samt mattehyllan. Inne i ateljén så ges barnen möjlighet att använda alla sinnen. Där får barnens kreativitet flöda och tillsammans med en pedagog får barnen skapa fritt med papper, målarfärg och olika pysselmaterial. Där inne har vi även plats för yoga, gymnastik eller liknande. 
Vid 10.30 är det dags att städa för att sedan ha samling. En gång i veckan har båda avdelningarna en gemensam sångsamling. Varje dag har vi två matvärdar som får vara med och duka fram maten och sedan presentera den för sina kompisar som sitter inne på samlingen. Efter lunchen är det dags att gå ut, då klär vi på oss kläder efter väder och går ut på gården eller till närliggande skog, lekpark eller äng. Efter utevistelsen är det dags för mellanmål och därefter är det fri lek fram till klockan 16.00 då barnen samlas inne på Stubben för att lyssna på saga.

Naturskön omgivning

Hattstugan ligger i ett grönskande parkområde bredvid Näsby Slott. I natursköna omgivningar har vi luftiga lokaler och en egen nybyggd utegård som har en inbjudande miljö till lek. Inom promenadavstånd finns det ett stort antal parker, lekparker samt skogspartier dit vi går på utflykter.

Personal

På Hattstugan har vi hög personaltäthet med en väl fungerande personalgrupp. Vi strävar efter att ha erfarna och välutbildade pedagoger.

Hattstugan har förmånen att ha pedagoger som lägger stort engagemang i sitt arbete och i barnensutveckling. Medarbetarna är aktiva, kreativa och planerar samt genomför en rad olika aktiviteter tillsammans med barnen. De olika aktiviteterna planeras utifrån läroplanen, teman i verksamheten och utifrån barnens intressen.  I den dagliga verksamheten lär sig barnen bland annat att vara självständiga. Ett av Maria Montessoris viktigaste citat lyder ”hjälp mig att hjälpa mig själv” och är en av de grundpelare som vi på Hattstugan jobbar utifrån. 

Synpunkter och klagomål

Förskolan är sedan den nya skollagen infördes 2010 en egen skolform. Det innebär att förskolan har ett ansvar att ta emot och hantera klagomål på den utbildning som förskolan bedriver. 

Rutiner för klagomålshantering
Enligt skollagen 4 kap. 8§ skall huvudmannen (Hattstugans montessoriförskola ek.förening) ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Vi ser klagomål som ett tillfälle att förbättra vår verksamhet. Om klagomålen visar att det finns brister i verksamheten så ska huvudmannen se till att bristerna åtgärdas. 

Vem framför jag mina klagomål till?
Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med i ditt barns utbildning, ta då kontakt med förskolechefen. Använd gärna blanketten som finns på intranätet under “Arkiv” (Synpunkter och klagomål) 

Vad händer med klagomålet?
Alla klagomål utreds, följs upp och dokumenteras. Återkoppling till dig som förälder ska ske inom 10 arbetsdagar. Beroende på klagomålets art hanteras det och åtgärdas på olika sätt men alltid i samverkan dig som förälder. Klagomål samt vilka åtgärder som vidtagits redovisas för styrelsen. 

Styrelsen ansvarar för att denna rutin utvärderas en gång/år.